GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vážení návštevníci,

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava spoločnosť PROFESIONALITA, spol. s r. o. sídlo: Jasovská 45, 851 07 Bratislava, IČO: 35 977 043, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150413/B ako prevádzkovateľ (ďalej aj „prevádzkovateľ“)  v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov, tieto zásady spracúvania osobných údajov:

 • zásada zákonnosti: Osobné údaje dotknutej fyzickej osoby prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V rámci tejto zásady prevádzkovateľ dotknutú fyzickú osobu informuje o podmienkach spracúvania jej osobných údajov a následne tieto údaje aj skutočne spracúva v súlade s týmito informáciami. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje  na právnych základoch stanovených v najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (pozn.: po ang. General Data Protection Regulation (GDPR), ďalej len „NariadenieGDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), pričom dodržiava nie len Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ale aj iné relevantné právne predpisy ako je napríklad Ústava SR vrátane jej základných princípov.
 • zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje dotknutej fyzickej osoby prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel, ktorý je definovaný v nižšie uvedených podmienkach spracovávania osobných údajov fyzických osôb. Spracúvať získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.
 • zásada minimalizácie údajov: Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ nespracúva také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. Spracovávané osobne údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
 • zásada správnosti: Prevádzkovateľ spracúva len správne a aktuálne osobné údaje. Ak prevádzkovateľ zistí, že osobné údaje nie sú správne, prijme bez zbytočného odkladu všetky primerané a účinné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.
 • zásada minimalizácie uchovávania: Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Keď prevádzkovateľ spracúvanie na daný účel skončil, osobné údaje zlikviduje. Osobné údaje môžu byť vo výnimočných prípadoch stanovených v zákone uchovávane aj na dlhší čas ako je potrebné vo vzťahu k dosiahnutiu účelu ich spracovávania.
 • zásada integrity a dôvernosti: Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutej fyzickej osoby, ktoré spracúva. Za týmto účelom prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti: V zmysle tejto zásady, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje a dodržiava všetky svoje povinnosti, v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré sú zadokumentované a preukázateľné.
 1. Účely a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

1.1  Základné pojmy

 1. „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Ďalej len „dotknutá fyzická osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa dotknutej fyzickej osoby,
 2. „dotknutou osobou“ každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
 3. spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 4. prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
 5. príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom Členského Štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.
 6. tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;
 7. súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačným prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 8. porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Všetky pojmy, ktoré sú alebo môžu byť použité sú jasne vymedzené v Nariadení GDPR, ako aj v Zákone o ochrane osobných údajov.

 

1.2 Spracovanie osobných údajov za účelom organizovania testovacích jázd

Účelom spracovávania, resp. používania a uchovávania osobných údajov fyzickej osoby, je vedenie evidencie osobných údajov vodičov, prípadne spolujazdcov (dotknutá fyzická osoba) počas testovacích jázd organizovaných spoločnosťou PROFESIONALITA, spol. s r. o..

Osobné údaje sú spracúvané na marketingové účely. Pod pojmom marketingové účely možno rozumieť sprostredkúvanie osobných údajov dotknutej fyzickej osoby konkrétnemu výrobcovi vozidla, organizátorovi podujatia a partnerovi, ktoré dané vozidlo poskytol.

Osobné údaje dotknutej fyzickej osoby budú spracovávané na účely zasielania informácií a ponúk týkajúcich sa tovarov a služieb konkrétnej značky, alebo partnera, ktorý vozidlo poskytol (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov).

Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov dotknutej fyzickej osoby prevádzkovateľa, tam, kde sa neuplatní výnimka podľa ustanovenia § 78 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov, je súhlas dotknutej fyzickej osoby v zmysle § 13 ods. 1 spomenutého zákona. Súhlas dotknutej fyzickej osoby prevádzkovateľ zabezpečuje cez registračný formulár ako nevyhnutnú súčasť registrácie záujemcu o testovaciu jazdu. Fyzická osoba, ktorá má záujem sa registrovať na testovaciu jazdu musí vyplniť v registračnom formulári svoje osobné údaje ako aj zároveň vyjadriť súhlas s ich spracovaním prevádzkovateľom.

S  podmienkami tu uvedenými súhlasíte zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov v rámci spomenutého registračného formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Zákon o ochrane osobných údajov nepredpisuje žiadnu formu pre súhlas so spracovaním osobných údajov. Avšak pri prípadnom spore dôkazné bremeno o existencii súhlasu so spracovaním osobných údajov znáša prevádzkovateľ.

1.4 Spracovanie osobných údajov za účelom marketingu a online identifikátorov (cookies)

Osobné údaje sú spracúvané na zasielanie marketingových informácii a s tým súvisiace marketingové účely. Osobné údaje sú spracované, zabezpečené a uchované prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Tieto cookies slúžia primárne na analýzu fungovania a správania návštevníkov na stránke. Nedokážeme prostredníctvom zbieraných dát identifikovať konkrétneho návštevníka, no umožňuje nám to zaradiť návštevníkov do anonymizovaných zoznamov podľa toho, čo konkrétne ich na stránke zaujalo. Prostredníctvom týchto dát vieme poskytovať relevantnejšiu reklamu a informácie.

Právnym základom v prípade nového zákazníka je súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov. Písomný súhlas s používaním cookies udelí dotknutá osoba formou elektronických prostriedkov na webovej stránke prevádzkovateľa:

 • testovaciajazda.sk

Právnym základom v prípade stáleho zákazníka (po udelení súhlasu) je plnenie zmluvných povinností podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

1.5 Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: 

Spracúvajú sa osobné údaje:

 • Fyzickej osoby
   • Identifikačné údaje: Meno, Priezvisko, Titul, Číslo vodičského preukazu
   • Kontaktné údaje: Adresa trvalého pobytu, E-mailová adresa, prípadne Telefónne číslo, online identifikátor, IP adresa, približná poloha prístupu na stránku, operačný systém, názov prehliadanej stránky resp. konkrétneho súboru, dátum a čas požiadavky, verzia prehliadača užívateľa.

Kategórie príjemcov: Príjemcom sme my (prevádzkovateľ) a na druhej strane záujemca – návštevník webovej stránky prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Zobrazenie webovej stránky z tretej krajiny je však dostupné.

Ďalej je príjemcom aj konkrétna firma, resp. výrobca konkrétnej značky testovaného vozidla, ktorý údaje prijíma na marketingové účely.

 1. Lehoty na vymazanie

Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže po uplynutí 2 rokov odo dňa ich získania od dotknutej osoby, ak dotknutá fyzická osoba neurčí inak. V prípade spracúvania osobných údajov na základe plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľ vymaže osobné údaje po uplynutí 2 rokov odo dňa zániku zmluvného vzťahu s dotknutou fyzickou osobou.

Dotknutá fyzická osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

 1. Práva podľa Nariadenia GDPR a Zákona

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať o Vašich právach podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

 Dotknuté osoby majú nasledovné práva:

 • Právo na prístup k údajom: Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo na opravu: Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.

Vaše osobné údaje vymažeme,

  • ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.

K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, pokiaľ

  • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až dokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytla osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 • Právo namietať: Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek.

Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
  • z dôvodu nášho oprávneného záujmu;
  • vytvárania zákazníckeho profilu;
  • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. Kontakt

S vašou žiadosťou, napr. z dôvodu nesúhlasu alebo odvolaniu súhlasu so spracúvaním osobných údajov – sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • jednoducho nás kontaktujte na emailovej adrese: profesionalita@profesionalita.sk
 • doručením písomnej žiadosti prostredníctvom poštového podniku na našu adresu.

Kontaktné údaje:

Adresa:

Jasovská 45

851 07  Bratislava

IČO: 35 977 043

Emailová adresa: profesionalita@profesionalita.sk

Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Ďakujeme!